ÁRVERÉSI FELHÍVÁS


2017.11.22

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, árverés útján értékesíti a

Pécs, Puskin tér 17. sz. alatt található 35525 hrsz-ú 15275 m² nagyságú földterülettel, 6626 m2 nagyságú felépítménnyel rendelkező kollégium megnevezésű ingatlanát 759.200.000,- Ft + Áfa, azaz 964.184.000,- Ft induló vételáron

Pécs, Fagyöngy utca-Benke dűlőben található 22174/46 hrsz-ú lakótelep megnevezésű 9286 m2 nagyságú ingatlanát 78.930.000,- + áfa azaz 100.241.100,- Ft és a 22174/47 hrsz-ú és 9842 m2 nagyságú ingatlanát 83.660.000,- Ft + Áfa azaz 106.248.200,- induló vételáronRészletek

A licit eljárás ingatlanonként történik, a részvétel feltétele az induló nettó vételár 10%-ának ajánlati biztosíték jogcímén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. Pécsi Igazgatóságánál vezetett 11731001-15478706 számú költségvetési elszámolási számlájára történő átutalása, mely összeg a nyertes részére a vételárba beszámításra, egyéb esetben visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázó részére nem jár vissza, amennyiben az ő érdekkörében felmerülő okra hivatkozással az ajánlattól eláll.

A vevő a vételáron felül az értékesítés érdekében és során felmerülő költségeket vállalni köteles. Az ingatlan a liciten résztvevők között a legmagasabb vételi árat ajánló személy részére kerül értékesítésre.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a licit eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árverésen történő részvétel feltételei:
Az árverésen megjelent természetes személynek személyazonosságát, jogi személynek pedig létezését hitelt érdemlő módon kell igazolnia. Az árverésen személyesen, vagy meghatalmazással lehet részt venni. Jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratot kell bemutatni. A képviseleti és aláírási jogosultságot ügyvéd által ellenjegyzett vagy közhitelesített aláírás-mintával vagy címpéldánnyal kell igazolni.

Részletes információ a Polgármesteri Hivatal 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217. szám alatti helyiségében kérhető. Információ a 72/534-003, telefonszámon, illetve a gazdref@ph.pecs.hu e-mail címen is kérhető.

A liciteljárás helye és ideje: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. II/217.,
Pécs, Puskin tér 17. 35525 hrsz-ú ingatlan 2017. december 19-én 9 órakor
Pécs 22174/46 hrsz-ú ingatlan 2017. december 19-én 10 órakor
Pécs 22174/47 hrsz-ú ingatlan 2017. december 19-én 11 órakor